TOS21-kader

Het domein techniek kwam jarenlang minder aan bod in scholen. Leerkrachten voelden zich vaak onvoldoende competent om techniekactiviteiten in de klas te brengen. Daar komt stilaan verandering in, zeker met de invoering van de nieuwe ontwikkelingsdoelen en eindtermen techniek in het basisonderwijs, vanaf 1 september 2010. Techniek is nu - eindelijk - een ‘volwaardig’ domein van wereldoriëntatie.

Die nieuwe ontwikkelingsdoelen en eindtermen techniek zijn in grote mate gebaseerd op het voorbereidende werk van de TOS21-stuurgroep: Techniek Op School voor de 21e eeuw. Tussen 2004 en 2008 werkte een groep van Vlaamse onderwijskundige experts een pedagogisch-didactisch en inhoudelijk referentiekader uit voor wetenschappen, techniek en technologische innovatie in het Vlaamse basis- en secundair onderwijs.

Het lesmateriaal van Droge voeding kassa 4 is volledig geënt op de basisinzichten van dat TOS21-kader en dekt op die manier alle nieuwe eindtermen techniek in het lager onderwijs.

Kort samengevat:

1. Uitgangspunt is ‘technische geletterdheid voor iedereen’. Om volwaardig en optimaal deel te kunnen uitmaken van onze hedendaagse maatschappij, moet iedereen - jong en oud, groot en klein - kunnen omgaan met techniek. Techniek is belangrijk voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling: leren denken met hoofd en handen, creativiteit ontdekken en ontwikkelen, de wereld exploreren...

2. In tegenstelling tot het verleden ligt de nadruk niet uitsluitend op techniek hanteren (= techniek maken of gebruiken), maar evengoed op techniek begrijpen (= inzicht verwerven in techniek) en techniek duiden (= techniek verbinden met een niet-technische context; ‘wereldoriëntatie’). Samen zijn dat de drie dimensies van technische geletterdheid. Het gaat dus niet alleen om technische handelingen uitvoeren, maar ook om bijvoorbeeld ontwerpen, analyseren en evalueren.

3. Bij technische geletterdheid zijn er vier kerncomponenten die steeds terugkomen: het technisch systeem, het technisch proces, de hulpmiddelen en de keuzes die je dient te maken.

Meer info over het TOS21-kader is terug te vinden via:
http://www.ond.vlaanderen.be/tos21/